GLOBAL HTML TAG - MEEUSEN MICHEL (deleted op 14/10/2021) om conversie te testen

Politique de confidentialité

Privacyverklaring

Art.1 Privacyregels

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (= AGV, van toepassing vanaf 25 mei 2018) legt strikte regels en voorwaarden op aan bedrijven en handelaars bij de verwerking van persoonsgegevens en dit om de privacy te beschermen.

Met deze privacy overeenkomst willen we u duidelijke en nauwkeurige informatie geven over de verwerking van uw persoonsgegevens.Art.2 De verwerkingsverantwoordelijke

De "verwerkingsverantwoordelijke" van uw persoonsgegevens is de verantwoordelijke van de website die u heeft gebruikt en via dewelke u persoonsgegevens heeft gegeven.Art.3 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

We kunnen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor legitieme en noodzakelijke doeleinden (art. 6 van de AVG):
Dat betekent dat we uw persoonsgegevens verwerken, al dan niet elektronisch, voor legitieme contractuele, zakelijke en veiligheids-/beveiligingsdoeleinden.
Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende :

 • Aanvragen voor informatie, aanbiedingen en prospecten;
 • Mededelingen in het kader van de uitvoering van het contract;


Art.4 Wat zijn de persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot u op basis waarvan u kan worden geïdentificeerd. Anonieme gegevens aan de hand waarvan iemand niet kan worden geïdentificeerd, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd. Uw persoonsgegevens kunnen onder meer zijn :

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, bedrijfsnummer, enz.;
 • Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, ...);
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, factureringsgegevens, ...);
 • Gegevens met betrekking tot de uitvoering van een contract (voorwerp van het contract, factureringsadres, beroepsmatige gegevens, ...);
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, logingegevens, elektronische identificatiegegevens, factureringsgegevens, ...);

Gevoelige gegevens :
De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen of de religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt, alsook de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de identificatie van een natuurlijke persoon als zodanig of gegevens die de seksuele geaardheid of het seksuele leven van een natuurlijke persoon betreffen, zijn verboden.
Wij verbinden ons ertoe dit verbod strikt na te leven.

Hoe gebruiken we uw gegevens ?
Met wie delen we uw gegevens ?

 Art.5 Bronnen en oorsprong van persoonsgegevens

Naar alle waarschijnlijkheid zijn de initiële gegevens van uzelf afkomstig. Indien u niet van plan bent de vereiste of noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunt u bepaalde voordelen verliezen en/of kunnen we besluiten onze diensten te beëindigen.Art.6 Toegang tot persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn normaal gezien alleen voor intern gebruik. Voor bepaalde legitieme redenen kunnen uw persoonsgegevens aan en door derden worden verstrekt of zelfs verwerkt. We zorgen ervoor dat onze onderaannemers de AVG-regelgeving naleven. De gegevensverwerking door deze laatsten is onderworpen aan een strikt juridisch kader.Art.7 Bewaartermijn van de gegevens

We zetten de nodige middelen in om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden bewaard voor de hierboven beschreven doeleinden en dat deze de wettelijke termijnen niet overschrijden.Art.8 Wat zijn uw rechten ?

Wij verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens van iedereen te waarborgen (Art. 32 van de AVG).

  - Recht op toegang (Art. 15 van de AVG);

Wij verlenen het recht op toegang tot uw eigen persoonsgegevens en het recht om deze te verkrijgen of er een kopie van te maken voor zover dit redelijk is.

  - Recht op rechtzetting (Art. 16 van de AVG);

Wij kennen de mogelijkheid toe om een rechtzetting van foutieve gegevens aan te vragen en te vragen deze aan te vullen zoals ze moeten zijn. We zullen de wijzigingen meedelen aan de betrokken partij.

  - Recht om te worden vergeten (Art. 17 van de AVG) en het recht op beperking van de verwerking (Art. 18 van de AVG);

Wij verbinden ons er in het bijzonder toe om in de volgende gevallen de verwijdering van persoonsgegevens toe te staan :

  - Gegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;
  - U maakt bezwaar tegen de verwerking;
  - De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  - Recht om een klacht in te dienen (Art. 77 van de AVG);

De klant heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de privacycommissie indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG.Art.9. Wat is onze verbintenis

We hebben tot doel beveiligingstechnieken te implementeren om de opgeslagen gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, ongepast gebruik, wijzigingen, onwettige of accidentele vernietiging en onbedoeld verlies.Art.10. Procedure bij inbreuken

Het is altijd mogelijk dat de persoonsgegevens die worden verwerkt in verkeerde handen vallen als gevolg van menselijke fouten, computerfouten, enz.
Indien de inbreuk een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de persoon, zullen we de betrokkenen onmiddellijk op de hoogte brengen van de feiten en maatregelen. We zullen ervoor zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de privacycommissie van de inbreuk in kwestie op de hoogte te brengen binnen 72 uur na kennis te hebben genomen van de inbreuk, tenzij de inbreuk geen hoog risico vormt voor de rechten en vrijheden van de persoon. (Art. 32-34 van de AVG).

Uw toestemming :

Art. 11. Toestemming

U dient uw uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde, op eenvoudig schriftelijk verzoek, in te trekken. We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen.

Cookiebeleid

Ce site web utilise des cookies.


Un cookie, c’est quoi ?


Un cookie est un petit fichier composé de lettres et de chiffres qui sont envoyés vers votre ordinateur quand vous consultez un site web. Le cookie contient un code unique permettant au site web de reconnaitre un utilisateur sur base de l’appareil utilisé. Lors de la prochaine visite sur le site web, sur base des cookies, celui-ci retiendra vos préférences (par exemple la langue, les entreprises favorites, les dernières recherches…). Les cookies s’assurent que l’interaction entre l’utilisateur et le site web se déroule le plus facilement et le plus rapidement possible. Grâce à l’usage de cookies, le contenu de la publicité sur un site web est plus adapté à l’utilisateur puisque cela peut être ajusté selon des préférences personnelles.


Quels cookies sont utilisés et à quoi servent-ils ?


“Cookies essentiels”


Les cookies essentiels sont nécessaires pour pouvoir utiliser les fonctions du site web correctement. Sans ces cookies essentiels, le site web ne fonctionnera pas bien.


“Cookies Marketing”


Les cookies Marketing sont des cookies tiers utilisés pour suivre les utilisateurs quand ils visitent différents sites web. Leur but est d’afficher des pubs adaptées à l’utilisateur individuel. Ces publicités ont plus de valeur pour les publicitaires.


“Cookies fonctionnels”


Les cookies fonctionnels sont utilisés pour retenir sur le site web les informations de l’utilisateur comme par exemple la langue.


“Cookies analytiques”


Les cookies analytiques nous aident à comprendre comment les utilisateurs se comportent avec notre site web, repérer les fautes et proposer des analyses globales plus performantes.


Aperçu des cookies


Cookies essentiels


XSRF-TOKEN


But : utilisé pour des raisons de sécurité


Durée : Session


hs


But : utilisé pour des raisons de sécurité


Durée : Session


svSession


But : utilisé dans le cadre de la connexion de l’utilisateur


Durée : 2 ans


SSR-caching


But : utilisé pour indiquer à partir de quel système s’affiche le site web


Durée : 1 minute


_wixCIDX


But : utilisé pour contrôler et débugger le système


Durée : 3 mois


_wix_browser_sess


But : utilisé pour contrôler et débugger le système


Durée : Session


Consent-policy


But : utilisé pour les paramètres du banner de cookies


Durée : 12 mois


smSession


But : utilisé pour identifier les membres connectés au site


Durée : Session


TS*


But : utilisé pour des raisons d’antifraude et de sécurité


Durée : Session


bSession


But : utilisé pour la mesure d’efficacité du système


Durée : 30 minutes


Fedops.logger.sessionId


But : utilisé pour la mesure de la stabilité et de l’efficacité


Durée : 12 mois


Cookies marketing


fbp


But : utilisé pour mesurer l’efficacité des publicités et donner un aperçu de l’utilisation du site web par l’utilisateur


Durée : 180 jours


Cookies fonctionnels


wixLanguage


But : utilisé pour stocker la langue de l’utilisateur pour les sites multilingues


Durée : 12 mois


Cookies analytiques


ga


But : enregistre un ID unique utilisé pour générer des données statistiques sur l’utilisation du site web par l’utilisateur


Durée : 2 ans


gid


But : enregistre un ID unique utilisé pour générer des données statistiques sur l’utilisation du site web par l’utilisateur


Durée : 24 heures


gat


But : utilisé par Google Analytics pour voir la vitesse de recherche


Durée : 10 minutes


hjid


But : enregistre un ID unique utilisé pour générer des données statistiques sur l’utilisation du site web par l’utilisateur


Durée : 1 an


utma


But : utilisé pour générer des données statistiques quand la 1ère et la dernière visite d’un visiteur a lieu


Durée : 2 ans


utmz


But : utilisé pour préciser la source ou la campagne ayant mené l’utilisateur vers le site


Durée : 6 mois


Gestion des cookies


Gestion des cookies via le navigateur :


Si vous désirez éviter que certains cookies soient installés sur votre ordinateur, vous pouvez le préciser via les paramètres de confidentialité de votre navigateur. Supprimer les cookies est aussi possible à cet endroit-là.


Gestion des cookies via le site et la bannière d’informations des cookies :


En tant qu’utilisateur, vous pouvez indiquer vous-même si vous voulez accepter uniquement les cookies essentiels ou d’autres cookies également (comme les cookies marketing…). Vous pouvez le faire en cliquant sur l’un des 2 boutons ci-dessous sur le site dans la bannière des cookies :


« Accepter tout » : si vous cochez ce bouton en tant qu’utilisateur, vous donnez la permission pour activer tant les cookies essentiels que tous les autres durant votre visite sur le site.


« Détails » : si vous cochez ce bouton en tant qu’utilisateur, vous voyez un aperçu de tous les types de cookies que nous plaçons. Ensuite, vous pouvez (dé)sélectionner par catégorie quels cookies vous n’acceptez pas. Les cookies essentiels qui sont nécessaires pour pouvoir utiliser le site durant votre visite, sont automatiquement prévus. Vous pouvez ensuite confirmer votre choix via le bouton « enregistrer ».