GLOBAL HTML TAG - MEEUSEN MICHEL (deleted op 14/10/2021) om conversie te testen

Privacy Policy

Privacyverklaring

Art.1 Privacyregels

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (= AGV, van toepassing vanaf 25 mei 2018) legt strikte regels en voorwaarden op aan bedrijven en handelaars bij de verwerking van persoonsgegevens en dit om de privacy te beschermen.

Met deze privacy overeenkomst willen we u duidelijke en nauwkeurige informatie geven over de verwerking van uw persoonsgegevens.Art.2 De verwerkingsverantwoordelijke

De "verwerkingsverantwoordelijke" van uw persoonsgegevens is de verantwoordelijke van de website die u heeft gebruikt en via dewelke u persoonsgegevens heeft gegeven.Art.3 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

We kunnen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor legitieme en noodzakelijke doeleinden (art. 6 van de AVG):
Dat betekent dat we uw persoonsgegevens verwerken, al dan niet elektronisch, voor legitieme contractuele, zakelijke en veiligheids-/beveiligingsdoeleinden.
Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende :

 • Aanvragen voor informatie, aanbiedingen en prospecten;
 • Mededelingen in het kader van de uitvoering van het contract;


Art.4 Wat zijn de persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot u op basis waarvan u kan worden geïdentificeerd. Anonieme gegevens aan de hand waarvan iemand niet kan worden geïdentificeerd, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd. Uw persoonsgegevens kunnen onder meer zijn :

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, bedrijfsnummer, enz.;
 • Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, ...);
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, factureringsgegevens, ...);
 • Gegevens met betrekking tot de uitvoering van een contract (voorwerp van het contract, factureringsadres, beroepsmatige gegevens, ...);
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, logingegevens, elektronische identificatiegegevens, factureringsgegevens, ...);

Gevoelige gegevens :
De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen of de religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt, alsook de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de identificatie van een natuurlijke persoon als zodanig of gegevens die de seksuele geaardheid of het seksuele leven van een natuurlijke persoon betreffen, zijn verboden.
Wij verbinden ons ertoe dit verbod strikt na te leven.

Hoe gebruiken we uw gegevens ?
Met wie delen we uw gegevens ?

 Art.5 Bronnen en oorsprong van persoonsgegevens

Naar alle waarschijnlijkheid zijn de initiële gegevens van uzelf afkomstig. Indien u niet van plan bent de vereiste of noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunt u bepaalde voordelen verliezen en/of kunnen we besluiten onze diensten te beëindigen.Art.6 Toegang tot persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn normaal gezien alleen voor intern gebruik. Voor bepaalde legitieme redenen kunnen uw persoonsgegevens aan en door derden worden verstrekt of zelfs verwerkt. We zorgen ervoor dat onze onderaannemers de AVG-regelgeving naleven. De gegevensverwerking door deze laatsten is onderworpen aan een strikt juridisch kader.Art.7 Bewaartermijn van de gegevens

We zetten de nodige middelen in om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden bewaard voor de hierboven beschreven doeleinden en dat deze de wettelijke termijnen niet overschrijden.Art.8 Wat zijn uw rechten ?

Wij verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens van iedereen te waarborgen (Art. 32 van de AVG).

  - Recht op toegang (Art. 15 van de AVG);

Wij verlenen het recht op toegang tot uw eigen persoonsgegevens en het recht om deze te verkrijgen of er een kopie van te maken voor zover dit redelijk is.

  - Recht op rechtzetting (Art. 16 van de AVG);

Wij kennen de mogelijkheid toe om een rechtzetting van foutieve gegevens aan te vragen en te vragen deze aan te vullen zoals ze moeten zijn. We zullen de wijzigingen meedelen aan de betrokken partij.

  - Recht om te worden vergeten (Art. 17 van de AVG) en het recht op beperking van de verwerking (Art. 18 van de AVG);

Wij verbinden ons er in het bijzonder toe om in de volgende gevallen de verwijdering van persoonsgegevens toe te staan :

  - Gegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;
  - U maakt bezwaar tegen de verwerking;
  - De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  - Recht om een klacht in te dienen (Art. 77 van de AVG);

De klant heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de privacycommissie indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG.Art.9. Wat is onze verbintenis

We hebben tot doel beveiligingstechnieken te implementeren om de opgeslagen gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, ongepast gebruik, wijzigingen, onwettige of accidentele vernietiging en onbedoeld verlies.Art.10. Procedure bij inbreuken

Het is altijd mogelijk dat de persoonsgegevens die worden verwerkt in verkeerde handen vallen als gevolg van menselijke fouten, computerfouten, enz.
Indien de inbreuk een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de persoon, zullen we de betrokkenen onmiddellijk op de hoogte brengen van de feiten en maatregelen. We zullen ervoor zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de privacycommissie van de inbreuk in kwestie op de hoogte te brengen binnen 72 uur na kennis te hebben genomen van de inbreuk, tenzij de inbreuk geen hoog risico vormt voor de rechten en vrijheden van de persoon. (Art. 32-34 van de AVG).

Uw toestemming :

Art. 11. Toestemming

U dient uw uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde, op eenvoudig schriftelijk verzoek, in te trekken. We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen.

Cookiebeleid

Cookie policy


This website uses cookies.


What is a cookie?


A cookie is a small file of letters and numbers sent to your computer when you consult a website. The cookie contains a unique code that allows a website to recognise a user based on the device being used. When you return to the website, it will remember information about your preferences (e.g. choice of language, favourite companies, recent searches, etc.) based on the cookies. Cookies generally make the interaction between the visitor and the website easier and faster. By using cookies, the content or advertising on a website can also be made more relevant to the visitor, since it can be adapted to his/her personal preferences.


What cookies are used and what are their purposes?


"Essential Cookies”


Essential cookies are required to allow visitors to use all the functions of the website correctly. Without essential cookies, the website will not work properly.


"Marketing cookies"


Marketing cookies are third-party cookies used to track visitors when they visit different websites. Their purpose is to display advertisements that are tailored to and relevant for the individual user. These ads thus become more valuable to publishers and third-party advertisers.


"Functional cookies"


Functional cookies are used to remember visitor information on the website such as the language.


"Analytical cookies"


Analytical cookies help us understand how visitors interact with our website, detect errors and perform better overall analysis.


List of cookies


Essential cookies


XSRF-TOKEN


Purpose: Used for security reasons


Duration: Session


hs


Purpose: Used for security reasons


Duration: Session


svSession


Purpose: Used in connection with user login


Duration: 2 years


SSR-caching


Purpose: Used to indicate the system from which the site was rendered


Duration: 1 minute


_wixCIDX


Purpose: Used for system monitoring/debugging


Duration: 3 months


_wix_browser_sess


Purpose: Used for system monitoring/debugging


Duration: Session


Consent-policy


Purpose: Used for cookie banner parameters


Duration: 12 months


smSession


Purpose: Used to identify logged in site members


Duration: Session


TS*


Purpose: Used for security and anti-fraud reasons


Duration: Session


bSession


Purpose: Used for system effectiveness measurement


Duration: 30 minutes


Fedops.logger.sessionId


Purpose: Used for stability/effectiveness measurement


Duration: 12 months


Marketing cookies


fbp


Purpose: Used to measure advertising effectiveness and to provide insight into how the visitor uses the website


Duration: 180 days


Functional Cookies


wixLanguage


Purpose: Used on multilingual websites to store the user's preferred language


Duration: 12 months


Analytic cookies


ga


Purpose: Records a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website


Duration: 2 years


gid


Purpose: Records a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website


Duration: 24 hours


gat


Purpose: Used by Google Analytics to see how quickly requests are completed


Duration: 10 minutes


hjid


Purpose: Used to generate statistical data via a specific ID regarding how the visitor uses the website


Duration: 1 year


utma


Purpose: Used to generate statistical data when a visitor visited for the first or last time


Duration: 2 years


utmz


Purpose: Used to store the source or campaign that explains how the user reached the site


Duration: 6 months


Cookie Management


Managing cookies through your browser:


If you want to avoid certain cookies being installed on your computer, you can indicate this through your browser's privacy settings. You can also delete cookies through your browser's privacy settings.


Managing cookies via the website and the cookie information banner:


As a user, you can indicate whether you only want to accept essential cookies or also other cookies (such as marketing cookies, etc.). You do this by clicking on 1 of the 2 buttons at the bottom of the website in the cookie banner:


"Accept all": if you as a user click this button, you give permission to activate both the essential cookies and all other types of cookies during your visit(s) to the website.


"Details": If you click this button as a user, you will see an overview of all the types of cookies we place. You can then select or deselect the cookies you wish to accept or not per category. The essential cookies, which are necessary for using the website during your visit(s), will be accepted automatically. Finally, you can confirm your choice by clicking on the "Save" button.